Nye sponsorskilt på plass

I mai kom skiltet til vår hovudsponsor Sparebanken Møre opp på veggen i ridehallen. Vi har god plass til fleire skilt på veggen vår, og i desse dagar er klubben i ferd med å søkje støtte hos fleire aktørar i lokalt næringsliv. Vi tilbyr skilt i to ulike storleikar (treårige avtaler), logo på heimesida vår eller kjøp av Stolt sponsor-rosett. Ta gjerne kontakt om du/ditt firma kan tenkje deg å støtte ein klubb i stor utvikling! 

Stallstøtte frå Sparebanken Vest

Volda rideklubb har fått 70.000 kroner frå Sparebanken Vest sitt “Ildsjelfond” til bygging av stall på Vollane. Laurdag føremiddag vitja kunderådgjevar Frank Vatne frå Sparebanken Vest hestesportsanlegget til Volda rideklubb med det synlege beviset på gåva: Ein diplom. Stallbygget er no under planlegging, og om alt går etter planen kan det stå ferdig til hausten. Bygget skal romme ti bokser, salrom, forrom og toalett, og vil styrke tilbodet til hestesporten i Volda. 

Digital Bygdepride

Bygdepride vert digitalt i år, og i samband med dette er lag og organisasjonar oppmoda om å vise si støtte gjennom små videosnuttar. Videoane vert ein del av ein paradefilm som vert synt fram under Bygdepride i perioden 10.-15. mai.
Volda rideklubb støttar saka, og ynskjer å lage eit mini-pridetog rundt rideanlegget vårt 24. april kl. 12. Håper mange har lyst å vere med, med eller utan hest. Vi må ha påmelding frå alle som kjem, med tanke på eventuell smittesporing, så gi beskjed til styret@voldarideklubb.no eller på vår Facebook-side om de vil vere med. Frist for påmelding er 23. april.

Utelys på plass ved bana

No er utelysa endeleg på plass ved ridebana igjen. Det er hengt opp to lyskastarar på veggen av hallen som vender ned mot bana, så no er det mogleg å bruke utebana på kveldstid. Bana vart også horva tidlegare denne veka, slik at den skal vere klar for bruk igjen. Ein slår på utelysa med ein eigen lysbrytar inne i ridehallen. Hugs å slå av lysa att etter bruk!  

Volda kommune forskotterer spelemidlar til ridehall

Kommunestyret fatta den 28.05.2020 vedtak om å gi Volda rideklubb ein kommunal lånegaranti på 6.000.000 kroner. Volda rideklubb har i ettertid søkt om forskottering på spelemidlar og momskompensasjon på 3.507.549 kroner knytt til dette lånet. 24. mars var saka oppe i kommunestyret, og det vart samrøystes vedteke å innvilge beløpet. Forskotteringa vert finansiert av kommunen sine eigne likvide midlar.  Denne forskotteringa gjer at klubben får ned rentekostnaden og dermed kan betale ned lånet raskare enn estimert lånetid. Forskotteringa kan spare rideklubben for kring 42.000 kroner årleg.