Digital Bygdepride

Bygdepride vert digitalt i år, og i samband med dette er lag og organisasjonar oppmoda om å vise si støtte gjennom små videosnuttar. Videoane vert ein del av ein paradefilm som vert synt fram under Bygdepride i perioden 10.-15. mai.
Volda rideklubb støttar saka, og ynskjer å lage eit mini-pridetog rundt rideanlegget vårt 24. april kl. 12. Håper mange har lyst å vere med, med eller utan hest. Vi må ha påmelding frå alle som kjem, med tanke på eventuell smittesporing, så gi beskjed til styret@voldarideklubb.no eller på vår Facebook-side om de vil vere med. Frist for påmelding er 23. april.

Utelys på plass ved bana

No er utelysa endeleg på plass ved ridebana igjen. Det er hengt opp to lyskastarar på veggen av hallen som vender ned mot bana, så no er det mogleg å bruke utebana på kveldstid. Bana vart også horva tidlegare denne veka, slik at den skal vere klar for bruk igjen. Ein slår på utelysa med ein eigen lysbrytar inne i ridehallen. Hugs å slå av lysa att etter bruk!  

Volda kommune forskotterer spelemidlar til ridehall

Kommunestyret fatta den 28.05.2020 vedtak om å gi Volda rideklubb ein kommunal lånegaranti på 6.000.000 kroner. Volda rideklubb har i ettertid søkt om forskottering på spelemidlar og momskompensasjon på 3.507.549 kroner knytt til dette lånet. 24. mars var saka oppe i kommunestyret, og det vart samrøystes vedteke å innvilge beløpet. Forskotteringa vert finansiert av kommunen sine eigne likvide midlar.  Denne forskotteringa gjer at klubben får ned rentekostnaden og dermed kan betale ned lånet raskare enn estimert lånetid. Forskotteringa kan spare rideklubben for kring 42.000 kroner årleg. 

Siste sjans for å kjøpe hall-rosett


1. april avsluttar Volda rideklubb rosettsal til inntekt for ridehall. Alle som vil sikre seg ein rosett og få namnet sitt på støtteplakett i hallen må ha kjøpt rosett innan denne datoen. Pris per rosett er 1.000 kroner. Beløpet kan betalast inn til konto: 3905.11.07881. Merk betaling med «rosett» og namn på kjøpar.

Nytt styre i rideklubben

01.03.21 heldt Volda rideklubb årsmøte, og det vart valt nytt styre for 2021. Leiar og kasserar var ikkje på val i år. Det nye styret består av:
Leiar Edle Holmin, nestleiar Liv Jorunn Nyhagen, kasserer Linn Wangen Mork og styremedlemmane Helen Rossetvik og Maria Sandum Bergh. Vara er Kristin Rygg Mathiesen og ungdomsrepresentant er Anna Wangen Mork. Styret i VRK ynskjer å takke Rigmor Hoggen og Karin Hurlen Vatnehol for innsatsen dei har lagt ned for klubben, og vil ynskje dei velkommen tilbake i styret ved seinare høve.