• Haustshow 2015

Bilete frå haustshowet, glimt frå voltige 25. oktober 2015. Foto: Bodil Molvik